• FB
 • IN
 • §1 Postanowienia ogólne

  • 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
  • 2. Właścicielem Sklepu jest: Veritrade Łukasz Zakrzewski, działalność zarejestrowana w Czempiniu przy ul. Gruszkowej 12 , NIP 6981672161.
  • 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  • 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  • 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

   

  §2 Zamówienia

  • 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

   

  • 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mail.
  • 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
  • 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wpłacona kwota zostanie wówczas zwrócona niezwłocznie na numer rachunku z którego została wpłacona lub na konto PayU w przypadku zapłaty za zamówienie przez PayU.

   

  §3 Płatności

  • 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  • 1.1. Zamówienia personalizowane realizowane są tylko i wyłącznie za przedpłatą (PayU, PayPal lub przelew)
  • 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
  • 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

   

  §4 Wysyłka towaru

  • 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
  • 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

   

  §5 Reklamacje

  • 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  • 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
  • 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  • 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

   

  Formularz zwrotu

  §6 Prawo odstąpienia od umowy

  • 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  • 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
  • 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  • 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktu personalizowanego.

   

  §7 Ochrona prywatności

  • 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Eurpojeskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  • 2. Administratorem danych jest Veritrade Łukasz Zakrzewski, działalność zarejestrowana w Czempiniu przy ul. Gruszkowej 12 , NIP 6981672161.
  • 3. Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych określonych w art. 5 ust. 1 RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalności).
  • 4. Dane osobowe muszą być:
  • a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość);
  • b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
  • c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacja danych);
  • d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby zostały one niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);
  • e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);
  • f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralność i poufność).

   

  • 5. Podmiotami, którym Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów w jego imieniu mogą być:
  • a) podmiot świadczący dostawy usług internetowych na rzecz Administratora danych (np. rejestracja domeny, hosting stron www, utrzymanie poczty elektronicznej);
  • b) podmiot świadczący usługi administrowania stronami www na rzecz Administratora danych;
  • c) podmiot świadczący usługi serwisu sprzętu i oprogramowania działających w ramach systemu informatycznego wykorzystywanego przez Administratora danych;
  • d) podmiot świadczący usługi marketingowe w zakresie promocji Sklepu LOCOARMY.
  • e) podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora danych;
  • f) bank prowadzący rachunek bankowy Administratora danych,
  • g) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internet,
  • h) podmioty świadczące usługi kurierskie na rzecz Administratora.
  • 6. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą, to znaczy na potrzeby realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie LOCOARMY.PL wraz z obsługą zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), a na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody Klienta także w celach marketingowych, takich jak programy lojalnościowe lub akcje promocyjne.
  • 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta może być przez niego wyrażona z chwilą składania zamówienia w Sklepie LOCOARMY.PL , po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
  • 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest:
  • a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, jako Klient Sklepu LOCOARMY.PL wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych,
  • c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędna w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.
  • 9. Dane przetwarzane przez Administratora danych nie należą do szczególnej kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
  • 10. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:
  • a) operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, za pośrednictwem których realizowane będzie zamówienie bądź obsługa zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), złożone przez Klienta w Sklepie LOCOARMY.PL, w tym w szczególności w przypadku nadania rejestrowanej przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej na podstawie listu przewozowego,
  • b) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internet, o ile zgodnie z decyzją Klienta płatność będzie dokonywana z wykorzystaniem usług tych podmiotów.
  • 11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem wyraźnego polecenia otrzymanego od Klienta.
  • 12. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu LOCOARMY.PL, a przy tym nie krótszy niż niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  • 13. Osoba, której dane dotyczą, w tym Klient Sklepu LOCOARMY.PL, ma prawo do:
  • a) żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
  • c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 14. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Klientów Sklepu LOCOARMY.PL nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymogiem umownym, wymaganym przez Administratora danych, przy czym osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją niepodania przez nią niezbędnych danych jest brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem danych.
  • 15. W stosunku do danych osobowych Klientów Sklepu LOCOARMY.PL możliwe jest ich profilowanie w szczególności w celu analizy istnienia podstaw objęcia Klienta programem lojalnościowym.
  • 16. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; w przypadku planowania przetwarzania danych w innym celu, niż cel, dla którego dane zostały zebrane Administrator zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie ewentualną dodatkową zgodę oraz wykonać obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO.

  §8 Własność intelektualna

  • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

   

  §9 Postanowienia końcowe

  • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  • 2. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania ich na stronie www.LOCOARMY.pl - z tym, że dla zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.